இரு கண்கள் போதாது…

அதற்காகவே…

உன் முன்னால் வந்து
பாடும் போதெல்லாம்
“ஐயோ” என சொல்லி சினுங்குவாயே
அதற்காகவே பாடலாம்
ஆயிரம் பாடல்கள் சுதி சேராமல்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: