இரு கண்கள் போதாது…

மீட்டிராத ஸ்வரம்

எவரும் மீட்டிராத ஒரு
ஸ்வரத்தை மீட்டியது
என் நரம்புகள்
என்னவளை பார்த்த
ஏப்ரல் 15 அன்றில்.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: