இரு கண்கள் போதாது…

கவிறுக்கல்

உரை நடையாய் இருந்தாலும்
கவிதை போலவே பாவித்து
வாசியுங்கள் என்
கவிறுக்கல்களை.
(கவிதை + கிறுக்கலாமா!!)

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: